Wspólna radość

Nowo mianowana Siostra Wizytatorka Prowincji Warszawskiej, s. Agnieszka

Prowincja Warszawska w dniu 14 stycznia br. przywitała nową Wizytatorkę, Siostrę Agnieszkę, która objęła urząd Przełożonej Prowincji na okres 6 lat. Instalacji dokonała Radna Generalna, Siostra Hanna, która w tym celu przybyła z Domu Macierzystego z Paryża, z ramienia Przełożonej Generalnej Zgromadzenia.

Ustępująca z urzędu Przełożonej S. Jadwiga

Na tę uroczystość przyjechały prawie wszystkie Siostry Służebne Prowincji wraz z Siostrami ze wspólnot. W tym wydarzeniu uczestniczyli także Dyrektor Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia oraz Ks. Kapelan Domu Prowincjalnego w Warszawie. Po uroczystości instalacji o godz. 10:00 i serdecznym przywitaniu nowej Siostry Wizytatorki, miały także miejsce podziękowania poprzedniczki Siostry Agnieszki, Siostry Jadwigi. Siostra Radna w imieniu Matki Generalnej wyraziła Siostrze Jadwidze wdzięczność za podjęty przed 6 laty trud kierowania Prowincją, a następnie w imieniu wszystkich Sióstr Prowincji podziękowanie złożyła Siostra Katarzyna, Przełożona Domu Prowincjalnego i Radna Prowincji. Siostry też podziękowały Siostrze Hannie za podejmowane zaangażowanie i ofiarną posługę na rzecz Prowincji Słowiańskich, za które jest odpowiedzialna z ramienia Rady Generalnej.   

W oczekiwaniu na Mszę Świętą

Po tej wstępnej uroczystości o godz. 11:30 w kaplicy Domu Prowincjalnego miała miejsce Msza Święta w intencji Siostry Agnieszki i Siostry Jadwigi z udziałem Ks. Proboszcza Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie, który przewodniczył Eucharystii oraz Ks. Dyrektora Sióstr, który wygłosił homilię, Ks. Kapelana oraz Konfratrów ze wspólnoty Księży Misjonarzy z świętokrzyskiej Bazyliki.

Podczas Eucharystii: przy ołtarzu Ks. Proboszcz Bazyliki św. Krzyża, przy ambonie Ks. Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej

Po obiedzie Siostry spotkały się z Siostrą Radną w Izbie Zgromadzenia, która dzieliła się tematem Światła Pięćdziesiątnicy Św. Ludwiki, dzięki któremu 400 lat temu powstało Zgromadzenie. Były to piękne myśli rozpoczynający nowy etap Prowincji Warszawskiej pod  kierownictwem Ducha Świętego i wstawiennictwa Założycielki, św. Ludwiki de Marillac.

Spotkanie popołudniowe z Siostrą Radną Generalną

Bogu składamy dzięki za wspólnie przeżyte chwile radości i jedności Zgromadzenia.

Uczestniczki spotkania