Czerwony Szkaplerz

Szkaplerz Męki Pańskiej zwany jest również Czerwonym Szkaplerzem. Na kawałku czerwonego sukna zawieszonego na tasiemce tego samego koloru są umieszczone dwa obrazki: z jednej strony Pan Jezus wiszący na krzyżu otoczony narzędziami męki oraz napis: Święta Męko Jezusa Chrystusa, zbaw nas, a z drugiej po obu stronach małego krzyża Serce Pana Jezusa otoczone koroną cierniową i Serce Maryi przebite mieczem, poniżej zaś dwaj aniołowie w postawie adoracji i napis: Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, strzeżcie nas. Pełna nazwa szkaplerza brzmi: Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej i Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Szkaplerz został objawiony Siostrze Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Siostrze Apolonii Andriveau, dnia 26 lipca 1846 roku. Siostra Apolonia tak opisuje to objawienie nawiązując do innych objawień, które miała:„Będąc w kaplicy wieczorem w oktawę święta naszego Błogosławionego Ojca (św. Wincentego) widziałam, czy też zdawało mi się widzieć, Pana Jezusa ubranego w długą czerwoną suknię i niebieski płaszcz. O, jakiż On był piękny. Nie było to już oblicze znękane bólami w pretorium, jak to parę dni temu widziałam. Była to piękność sama. W prawej swej ręce trzymał szkaplerz szkarłatny, na którym przedstawiony był na krzyżu otoczonym narzędziami męki, które zadały najwięcej cierpień Jego Najświętszemu Człowieczeństwu. Wokół krzyża były słowa: <<Najświętsza Męko Pana naszego Jezusa Chrystusa, zbaw nas>>. Na drugim końcu szkarłatnej wstęgi był wizerunek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Jedno było okolone cierniem, a drugie przebite włócznią. Między dwoma Sercami był u góry krzyż, a na dole widniał napis: <<Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, strzeżcie nas>>.

W dzień Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) widziałam ten sam obraz, a Pan Jezus raczył mi powiedzieć: <<Kapłani Zgromadzenia Misji mają rozdawać ten szkaplerz, a ci którzy nosić go będą, otrzymają w każdy piątek zupełne win swych odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, nadziei i miłości”. Pan Jezus chce, by wiele mówiono o Jego cierpieniach i śmierci…>>

Ojciec Święty Pius IX reskryptem z dnia 25 czerwca 1847 roku zatwierdził kult Szkaplerza Męki Pańskiej i przekazał wszystkim Kapłanom Zgromadzenia Misji władzę poświęcania i nakładania Szkaplerza wiernym.

Do Czerwonego Szkaplerza są przypisane odpusty. Mogą je uzyskiwać osoby, które z wiarą będą nosić szkaplerz i spełnią wymagane warunki (przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Pierwszy z nich jest odpustem zupełnym w dniu przyjęcia szkaplerza, a drugi w każdy piątek. W obu przypadkach dodatkowym warunkiem jest rozważanie przez pewien czas tajemnicy Męki Pańskiej. Noszący szkaplerz może ponadto uzyskać odpust zupełny w godzinę śmierci. Do kultu Czerwonego Szkaplerza również należy modlitwa krótkimi wezwaniami widniejącymi na awersie i rewersie szkaplerza: „Święta Męko Jezusa Chrystusa, zbaw nas” oraz „Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, strzeżcie nas”.

Już u samych początków szerzenia kultu Szkaplerza Męki Pańskiej kapłani w miejscowościach, gdzie nie było Misjonarzy wyrażali żal, że są pozbawieni korzyści duchowych przywiązanych do Szkaplerza. Ówczesny Przełożony Generalny, Ksiądz Jan Etienne, poprosił Ojca Świętego, aby wyznaczył kogoś, kto mógłby przekazywać każdemu kapłanowi zakonnemu czy diecezjalnemu władzę poświęcania i rozdawania wiernym szkaplerza. W konsekwencji Ojciec Święty wyznaczył samego Księdza Jana i jego następców. Obecnie te uprawnienia posiadają wizytatorzy wszystkich prowincji Zgromadzenia Misji.

W dzisiejszych czasach, gdzie promowane jest życie łatwe i przyjemne, bez trudu i wysiłku, gdzie cierpienie jest uważane za coś niepotrzebnego, wręcz gorszącego, wezwanie Pana Jezusa do rozważania Jego Męki i naśladowania Go w dźwiganiu krzyża jest nadal aktualne i być może bardziej niż kiedykolwiek. Postarajmy się o nabycie Szkaplerza i rozważajmy Mękę naszego Zbawiciela, która przynosi zbawienne owoce nie tylko nam samym, ale i całemu światu.