Świętość – to jest ostateczny cel człowieka

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych  ze wszystkich pokoleń synów Izraela.  Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu» (Ap 7, 4; 9-17).

Relikwiarze

Słowa z Apokalipsy św. Jana Apostoła z rozdziału siódmego czytane są podczas Liturgii Mszy Świętej z Uroczystości Wszystkich Świętych. Są to słowa pełne nadziei, bo wskazują, że każdy człowiek jest wezwany do świętości, każdy może ją osiągnąć. Świętość – to jest ostateczny cel człowieka. Tylko człowiek święty zamieszka w niebie w obecności Boga, zamieszka w „domu”, który przygotował mu Ojciec, a do którego idziemy przez Jezusa, Jego Syna. Tą drogą jest Najświętsza Ofiara Jezusa. W niej „opłukali swe szaty ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku , i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.”

Do tej czci oddawanej Bogu przez Świętych dołączyły się Siostry Domu Prowincjalnego poprzez wniesienie procesyjne relikwii Świętych i Błogosławionych podczas uroczystej Eucharystii w Uroczystość Wszystkich Świętych. „Liczymy” na orędownictwo tych, którzy już cieszą się chwałą Boga Żywego, że i my kiedyś do nich dołączymy, by razem śpiewać Bogu w Trójcy Jedynemu: „Święty, Święty, Święty…”